Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì