Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broken home /,brəʊkən'həʊm/  

  • gia đìng đổ vỡ (bố mẹ ly hôn)