Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Anh, nghĩa bóng)
    không một đồng xu dính túi