Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bankrupt /'bæŋkrʌpt/  

 • Danh từ
  người vỡ nợ, người phá sản
  Tính từ
  (luật học) vỡ nợ, phá sản
  (of something) (nghĩa xấu) thiếu không có
  a society that is morally bankrupt
  một xã hội thiếu đạo đức
  Động từ
  làm vỡ nợ, làm phá sản

  * Các từ tương tự:
  bankruptcy, bankruptive