Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destitute /'destitju:t/  /'destitu:t/

 • Tính từ
  thiếu thốn, nghèo túng, cơ cực
  when he died his family was left destitute
  ông ta chết đi để lại gia đình trong cảnh túng thiếu
  destitute of
  (vị ngữ)
  thiếu, không có
  a hill destitute of trees
  đồi trọc không có cây cối
  những quan chức thiếu tình người thông thường

  * Các từ tương tự:
  destituteness