Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    devoid of something
    không có cái gì, hoàn toàn thiếu cái gì
    một tội phạm không có chút lương tâm