Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trượt bánh (xe)
  đường lăn, đường trượt (lót ván để lăn, để trượt vật nặng)
  má phanh
  put the skids under somebody (something)
  (tiếng lóng)
  làm hỏng, làm thất bại
  làm hỏng một kế hoạch
  giục (ai)
  Động từ
  (-dd-)
  trượt bánh (xe)
  chiếc xe trượt bánh trên băng
  chiếc xe buýt trượt bánh va vào tường

  * Các từ tương tự:
  skid row, skid-mounted, skid-pan, skid-proof, skid-resistant, skid-row, skiddoo