Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không trả được nợ
    Danh từ
    người không trả được nợ