Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ, Đại từ
  mười một
  Danh từ
  số mười một
  đội bóng mười một người

  * Các từ tương tự:
  eleven-, eleven-plus, elevens, elevenses, eleventh