Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elevenses /i'levnziz/  

  • Danh từ
    (thường số ít) (khẩu ngữ, từ Anh)
    bữa ăn nhẹ lúc mười một giờ; bữa uống nhẹ lúc mười một giờ