Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receivership /ri'si:və∫ip/  

 • Danh từ
  (luật)
  nhiệm kỳ [của người] quản lý tài sản
  in receivership
  dưới quyền giám sát của một viên quản lý tài sản
  go into (bein receivership
  bị quản lý tài sản