Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lau, chùi
  wipe the table with a damp cloth
  lau bàn với một mảnh giẻ ướt
  wipe something dry
  lau khô vật gì
  wipe the tears away
  lau khô nước mắt
  wipe that smile off your face
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) bỏ nụ cười ấy trên mặt anh đi
  wipe the floor with somebody
  thắng ai (trong một cuộc tranh luận, một cuộc thi đấu…)
  wipe something off the face of the earth (off the map)
  tiêu diệt; xóa khỏi mặt đất; xóa khỏi bản đồ
  wipe the slate clean
  bỏ qua những lỗi lầm xúc phạm đã qua; bắt đầu lại
  wipe something out
  lau sạch, chùi sạch
  xóa bỏ
  wipe out one's debts
  xóa hết nợ
  truy quét tận gốc; triệt hạ hoàn toàn
  nhiều làng đã bọ triệt hạ hoàn toàn bởi các cuộc oanh tạc
  chính phủ đang cố truy quét tận gốc nạn buôn lậu ma túy
  Danh từ
  sự lau, sự chùi
  give the baby's nose a good wipe
  lau sạch mũi cho em bé đi

  * Các từ tương tự:
  wiper