Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  que lau nhà; cái rửa bát đĩa
  mớ tóc dày (thường rối bù)
  a mop of curly hair
  một mớ tóc quăn rối bù
  Động từ
  lau bằng que lau; rửa bằng giẻ rửa
  lau (mồ hôi, nước mắt) bằng khăn mặt
  lau nước mắt [ở mặt] bằng khăn tay
  mop something (somebody) up
  lau đi với một chất hút nước hay bằng que lau
  chị ta lau các vũng nước trên sàn buồng tắm
  dùng một mẩu bánh mì vét sạch chỗ nước thịt ở đĩa
  hoàn tất
  mop up the last few bits of work
  hoàn tất các việc lặt vặt cuối cùng
  quét sạch (đám quân còn kháng cự)
  quét sạch các ổ đề kháng riêng lẻ

  * Các từ tương tự:
  mop-heal, mop-up, mope, mope-eyed, moped, mophead, mopish, mopishness, mopping