Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học)
  miếng gạc
  bệnh phẩm
  Động từ
  (-bb-)
  (y học) lau bằng miếng gạc
  lau bằng giẻ lau ướt
  swab down the decks
  lau sàn tàu bằng giẻ lau

  * Các từ tương tự:
  swabber