Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  túng thiếu
  a needy family
  một gia đình túng thiếu
  help the poor and needy
  giúp đỡ những người nghèo và túng thiếu