Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nghèo, cảnh nghèo khổ
  live in poverty
  sống nghèo khổ
  sự nghèo [nàn]
  tác phẩm của ông ta bị phê bình là nghèo trí tưởng tượng
  the poverty of the soil
  đất nghèo (không đủ chất dinh dưỡng cho cây)
  họ có thể nhận ra dễ dàng do sự nghèo nàn trong cách ăn mặc của họ
  grinding poverty

  * Các từ tương tự:
  poverty line, poverty trap, poverty-stricken