Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paucity /'pɔ:səti/  

  • Danh từ
    (số ít)
    sự ít ỏi
    a paucity of evidence
    ít chứng cứ