Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadequacy /in'ædikwəsi/  

 • Danh từ
  sự thiếu sót, sự không thỏa đáng
  the inadequacy of our resources
  sự thiếu tài nguyên của chúng ta
  điểm không thỏa đáng
  những điểm không thỏa đáng trong hệ thống bầu cử của chúng ta