Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pauperism /'pɔ:pərizəm/  

  • Danh từ
    tình trạng nghèo khổ, tình trạng bần cùng