Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insufficiency /,insə'fi∫nsi/  

  • Tính từ
    sự không đủ, sự thiếu