Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thiếu; lượng thiếu
  food shortage
  sự thiếu thực phẩm
  a shortage of 50 tons
  thiếu 50 tấn