Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thiếu; sự thiếu hụt
  we raised £100, and we need £250, that's deficit of £150
  chúng tôi kiếm được 100 bảng, mà chúng tôi cần 250 bảng, thế là còn thiếu 10 bảng
  a budget deficit
  số thiếu hụt ngân sách

  * Các từ tương tự:
  Deficit financing, Deficit units