Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khan hiếm
    the scarcity of food forced prices up
    sự khan hiếm thực phẩm buộc giá cả phải tăng lên