Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indigence /'indidʒəns/  

  • Danh từ
    sự nghèo khổ