Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destitution /,desti'tju:∫n/  /,desti'tu:∫n/

  • Danh từ
    cảnh thiếu thốn, cảnh nghéo túng, cảnh cơ cực