Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự (cảnh) nghèo túng
    living in penury
    sống trong cảnh nghèo túng