Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poverty trap /'pɒvətitræp/  

  • Danh từ
    vòng luẩn quẩn nghèo khổ (không tăng được thu nhập vì ta phụ thuộc vào thu nhập quốc gia, mà nguồn này lại giảm khi ta kiếm được nhiều tiền hơn)