Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poverty line /'pɒvətilein/  

  • Danh từ
    đồng lương tối thiểu (để bảo đảm đời sống)
    hãy còn quá nhiều người sống dưới đồng lương tối thiểu