Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neediness /'ni:dinis/  

  • Danh từ
    cảnh túng thiếu