Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disadvantaged /,disəd'vɑ:ntidʒd/  

 • Tính từ
  bị thiệt thòi
  more state help for the disadvantaged sections of the community
  nhiều sự giúp đỡ hơn nữa của nhà nước cho các tầng lớp bị thiệt thòi trong cộng đồng
  Danh từ
  the disadvantaged
  (số nhiều)
  những người bị thiệt thòi

  * Các từ tương tự:
  Disadvantaged workers