Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsentimental /ʌnsenti´mentəl/  

  • Tính từ
    không đa cảm, không uỷ mị