Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  (khẩu ngữ)
  lanh lẹ, nhanh
  a nippy little car
  chiếc xe con chạy nhanh
  lạnh, giá lạnh
  it's jolly nippy todayisn't it?
  hôm nay giá lạnh lắm, phải không?