Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impassively /im'pæsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] không xúc cảm, [một cách] thản nhiên