Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

listlessly /'listləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bơ phờ