Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lethargical /le'θɑ:dʤik/  

 • Tính từ
  hôn mê
  (y học) ngủ lịm
  lờ phờ, thờ ơ

  * Các từ tương tự:
  lethargically