Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lethargically /lə'θɑ:dʒikli/  

  • Phó từ
    [một cách] bơ phờ, [một cách] đờ đẫn