Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  averse to something
  không thích cái gì, chống lại cái gì
  he seems to be averse to hard work
  nó hình như không thích việc nặng

  * Các từ tương tự:
  aversely, averseness