Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hiếu chiến
    thiện chiến