Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bellicose /'belikəʊs/  

  • Tính từ
    hiếu chiến; hay gây gổ