Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

militaristic /,militə'ristik/  

  • Tính từ
    quân phiệt