Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warmonger /'wɔ:mʌŋgə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ gây chiến
    kẻ hiếu chiến