Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disputatious /,dispju:'tei∫əs/  

  • Tính từ
    thích tranh cãi

    * Các từ tương tự:
    disputatiously, disputatiousness