Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contentious /kən'ten∫əs/  

 • Tính từ
  thích tranh cãi, hay gây gổ
  có khả năng gây tranh cãi, bất hòa
  a contentious clause in a treaty
  một điều khỏan hiệp ước dễ gây tranh cãi bất hòa

  * Các từ tương tự:
  contentiously, contentiousness