Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contentiousness /kən'tenʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính hay cãi nhau, tính hay gây gỗ, tính hay cà khịa, tính hay sinh sự