Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chói lòa
  this glaring light hurts my eyes
  ánh sáng chói lòa ấy làm lóe mắt tôi
  trừng trừng giận dữ
  glaring eyes
  đôi mắt trừng trừng giận dữ
  rành rành
  a glaring mistake
  một lỗi lầm rành rành

  * Các từ tương tự:
  glaringly