Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đá dăm (cát...) (để) lấp khe nứt ở đường mới làm
    sự lấp khe nứt ở đường mới làm

    * Các từ tương tự:
    blindingly