Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone-blind /'stoun'blaind/  

  • Tính từ
    hoàn toàn mù, mù tịt

    * Các từ tương tự:
    stone-blindness