Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng mù hoàn toàn