Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blindfold /'blaindfəʊld/  

 • Động từ
  bịt mắt
  blindfold a hostage
  bịt mắt con tin
  Danh từ
  vải bịt mắt
  Tính từ, Phó từ
  bị bịt mắt
  I could do that blindfold
  bịt mắt tôi cũng làm được cái ấy

  * Các từ tương tự:
  blindfolded