Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lộ liễu
  try to wear a colour that is less obtrusive
  cố gắng mặc một màu ít lộ liễu hơn

  * Các từ tương tự:
  obtrusively, obtrusiveness